ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Το παρόν αποσκοπεί στην ενημέρωση των εργαζομένων της εταιρείας και των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων με αυτή που φιλοξενούνται στους χώρους και εγκαταστάσεις της και των επισκεπτών της/τους για την ύπαρξη και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV), το σκοπό της ύπαρξης και λειτουργίας αυτής, καθώς και τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται από την εταιρεία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων και τα δικαιώματα των τελευταίων σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Theracell Advanced Biotechnology, τηλεφωνικά στο +30 2106256177 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 15:00), με e-mail: dpo@theracell.eu και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Ευρώτα 27, ΤΚ 145 64 Κηφισιά.

2. Σκοπός Επεξεργασίας και Νομική Βάση

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων  και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

3. Ανάλυση Εννόμων Συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων  συνεργατών, χρηστών των υπηρεσιών μας, επισκεπτών, που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Η Theracell Advanced Biotechnology φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως από εταιρεία φύλαξης, ενώ για την είσοδο και έξοδο του κτιρίου καθώς και στις εισόδους των εργαστηρίων υπάρχει σύστημα access control για το μόνιμο προσωπικό και έλεγχος εισόδου για τους επισκέπτες, τους χρήστες υπηρεσιών και τους  συνεργάτες μας.  Η  χρήση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης έχει κριθεί απαραίτητη λόγω του μεγάλου κι εναλλασσόμενου αριθμού προσώπων, που επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις μας, της ειδικής φύσεως δεδομένων που τηρούμε και της αξίας του εξοπλισμού μας του οποίου η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του είναι απαραίτητη. Φαινόμενα κλοπών ή καταστροφών του ανωτέρω εξοπλισμού δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στην επίτευξη των στόχων μας. Η ανάγκη λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης επιτείνεται από την ιδιαιτερότητα των εγκαταστάσεων, και το μέγεθος του χώρου που πρέπει να προστατευθεί.  Τα λοιπά μέσα επιτήρησης και ασφάλειας δεν κρίνονται κατά τα ανωτέρω επαρκή, σε σχέση με τα προστατευτέα αγαθά.

4. Δεδομένα που συλλέγονται

Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. εισόδους στις εγκαταστάσεις, περιβάλλοντα χώρο, διαδρόμους, χώρους εργαστηρίων, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι κάμερες καταγράφουν 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα.  Οι κάμερες δεν βιντεοσκοπούν χώρους εργασίας.

5. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

6. Επεξεργασία Δεδομένων-Χρόνος Τήρησης

Οι κάμερες συνδέονται απευθείας με καταγραφικά όπου αποθηκεύεται το υλικό.  Η βιντεοεπιτήρηση δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Τηρούμε τα δεδομένα για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτους θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
  • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
  • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@theracell.eu ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

8. Δικαίωμα Υποβολής Καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.